ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ.Ε.Η.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθ. Απόφασης: 8615
2014

Με το άρθρο 123 του Ν 4001/2011 που ενσωμάτωσε τη διάταξη του άρθρου 24 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ορίζεται ότι «1. Εντος οκτώ (8) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ από τις λοιπές δραστηριότητες της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της, με την εισφορά του Κλάδου Διανομής στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) 2) Η απόσχιση του ως ανω κλάδου πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των αρθρων 68 έως 79 κ.ν 2190/1920 καθως και των αρθρων 1 έως και 5 του ν 2166/1993….3) Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ….Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σχετικής εγκριτικής απόφασης η ΔΕΗ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση …»Ακολούθως στο άρθρο 127 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι «1 Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση υπό οικονομικούς όρους του ΕΔΔΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας ….2) Πέραν των όσων ορίζονται στην άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ο Διαχειριστής υποχρεούται ειδικότερα να διασφαλίζει: …ε) την σύνδεση με το ΕΔΔΗΕ όσων ζητούν σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ…» Ακολούθησε η από 17-2-2012 απόφαση της ΓΣ της εταιρίας με την επωνυμία «…, » μεταβλήθηκε η επωνυμία αυτής σε «…, » . Η ως άνω απόφαση καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ την 21-2-2012 ενώ εκδόθηκε και η υπ’ αριθμ 6263/12/23-4-2012 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής που καταχωρήθηκε την ίδια ήμερα στο ΜΑΕ (ΦΕΚ τευχ ΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ υπ’αριθμ. 2981/30-4-2012) με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση λόγω απόσχισης του κλάδου διανομής της…, . από την πρώτη των καθών η αίτηση . Επομένως μετά την ολοκλήρωση της ως άνω απόσχισης του κλάδου και απορροφήσεως αυτού από την πρώτη των καθών η αίτηση η δεύτερη των καθών αποκλείεται από κάθε αρμοδιότητα να επιχειρήσει την σύνδεση με το …, ή τη διακοπή αυτής οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου και συνεπώς δεν νομιμοποιείται να μετέχει ως διάδικος στη σχετική δική, με την οποία μέσω αγωγής είτε αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων υποβάλλεται αντιστοίχου περιεχομένου αίτημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο