΄Εντυπα Αιτήσεων

Αίτηση για αμοιβή πραγματογνώμονα

Συνημμένα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε:

  1. AΙΤΗΣΗ προς τον Εισαγγελέα   αιτηση πραγματογνωμονα
  2. Διορισμός (επικυρωμένο)
  3. Ορκωμοσία (επικυρωμένο)
  4. Πραγματογνωμοσύνη (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (pdf), όπου θα φαίνεται η έκθεση εγχειρίσεως)
  5. Υπ.Δήλωση υπεύθυνη δήλωση
  6. Υπ.Δήλωση υπεύθυνη δήλωση (2)
  7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας με IΒΑΝ
  8. Κατάσταση αμοιβής  σε 3 αντίγραφα κατάσταση αμοιβής
  9. ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ 3 €

 

Αίτηση για πνευματική λύση γάμου

A. με απόφαση Πρωτοδικείου, πατήστε: αίτηση πνευματικής λύσης

Β. με συμβολαιογραφική πράξη, πατήστε:αίτηση πνευματικής λύσης γάμου

Αίτηση για αναγκαστική νοσηλεία προσώπου
Αίτηση για διόρθωση ληξιαρχικής πράξης
Αίτηση για συγχώνευση ποινών
Αίτηση αναβολής εκτέλεσης ποινής
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μη δίωξης ως φυγόποινου

έκδοση πιστοποιητικού μη δίωξης ως φυγόποινου

Απαιτείται Μεγαρόσημο 2,00 € για το Πιστοποιητικό

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ποινής λόγω έφεσης
Αίτηση αντιγράφων δικογραφίας
Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Μετάβαση στο περιεχόμενο