Επισκόπηση των βασικών αλλαγών του γενικού μέρους του νέου ΠΚ