ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4790/2021 - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Νόμος 4790/2021

(ΦΕΚ Α 48/2.4.2021) αρθρ.82,83,84 κλπ
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

Διαβάστε εδώ το νόμο.

Ν.4792/2021 - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Ν. 4792/2021 (ΦΕΚ Α 54/9.4.2021)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.

Αρθρα, ιδιως 25, 26, 27

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4800/2021 - Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου

Νόμος 4800/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 81/21.05.2021

Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

Ν. 4804/2021 - Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών

Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ Α' 90/5.6.2021)

Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε εδώ το νόμο

ιδίως άρθρα 92,93,94,95,96

Ν. 4807/2021 - Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4807/2021  (ΦΕΚ Α' 96/11.6.2021)

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Διαβάστε εδώ το νόμο

Ν. 4801/2021 - Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4801/2021 (ΦΕΚ Α' 83/24.5.2021)

Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις

Διαβάστε εδώ το νόμο

ΒΛ. ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 29

Ν. 4806/2021 - Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4806/2021 (ΦΕΚ Α' 95/10.6.2021) 

Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’  87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαβάστε εδώ το νόμο.

Ν. 4734/2020 - Τροποποίηση του ν. 4557/2018

Ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α' 196 - 8/10/2020)

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε εδώ το νόμο.

N. 4744/2020 - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά

NOMOΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4744 

ΦΕΚ Α 213/4-11-2020

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά και διατάξεις εφαρμογής

Διαβάστε εδώ το νόμο

 

 

 

 

Ν. 4745/2020 - Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4745/2020

ΦΕΚ Α 214/6.11.2020

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ το νόμο.

Ν. 4753/2020 - διατάξεις για τη μείωση ενοικίων, τις επιταγές, την παράταση της δήλωσης πόθεν έσχες και άλλες σημαντικές διατάξεις

Νόμος 4753/2020

ΦΕΚ A 227/18.11.2020

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις

βλ.ιδιως 2,4,5,15,18,19,59,60,61,62

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

Ν. 4760/2020 - Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας

Νόμος 4760/2020

ΦΕΚ A 247/11.12.2020

Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο.

Ν. 4675/2020 - Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας

Νόμος 4675/2020 Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.

Βλ.ιδιως αρθρα 4 παρ.3Α.ii,iii, 18

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

Ν. 4756/2020 - Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Νόμος 4756/2020 Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

Βλ.ιδιως 6,13,14,32 κλπ

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο.

ΠΔ 106/2020 - Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.106/2020

Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

23.12.2020 Αριθμός Φύλλου 255

βλ. ιδίως άρθρα  5,  28παρ.2β,  29 παρ.2 στοιχ.η,θ, 39, 41-43, 45

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα.

Ν. 4689/2020 - Εγκλήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε εδώ την εισήγησή του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, με τίτλο «Εγκλήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ζητήματα από την εφαρμογή των άρθρων 21-26 του Ν. 4689/2020», η οποία παρουσιάστηκε κατά την Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Επίκαιρα Ζητήματα Οικονομικού Ποινικού Δικαίου», που διοργάνωσαν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 27-1-2021.

Ν. 4765/2021 - Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π.
Ν.4765/2021 (ΦΕΚ A' 6/15.01.2021)
Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. 
Ιδίως βλ. άρθρο 3 παρ.4
Διαβάστε εδώ το νόμο.
Ν. 4780/2021 - Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.
Ν.4780/2021  (ΦΕΚ Α' 30/28.02.2021)
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.
ιδίως βλ. άρθρα 1,  2,  3 παρ.6,  10,  11, 12, 13 παρ.6,  30,  31,  32 παρ.7,  40
Διαβάστε εδώ το νόμο.
Ν. 4777/2021 - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Ν.4777/2021 (ΦΕΚ Α' 25/17.02.2021)

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

ιδίως βλ. άρθρα  12, 13, 19, 33, 58

Διαβάστε εδώ το νόμο.

Ν. 4779/2021 - Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού

Ν. 4779/2021 (ΦΕΚ Α' 27/20.02.2021)

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ιδίως  βλ. άρθρα 1, 2, 7, 8, 9,18, 25, 36 παρ.1, 54

Διαβάστε εδώ το νόμο.

Ν. 4782/2021 - Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021
Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

Ν. 4784/2021 - Η Ελλάδα σε κίνηση

NOMOΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4784/2021 ΦΕΚ Α 40/16.3.2021

Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Μικροκινητικότητα Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Ιδιως αρθρα 17, 23 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο