ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4735/2020 - Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νόμος 4735/2020

Άρθρο 67

Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  1. 1. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους.
Ν.4600/2019 - Προστασία Ιατρικών Δεδομένων και Αντιποίηση Επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή

Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α 43/9.3.2019)

 

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών,

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4602/2019 - Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας,

Ν. 4602/2019       (ΦΕΚ Α' 45/09.03.2019)

 

Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας,

 

Άρθρο 12

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

  1. Όποιος ερευνά μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή εκτέλεσης δοκιμών άντλησης, ή εκμεταλλεύεται γεωθερμικό δυναμικό σε γεωθερμικά πεδία χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
  2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν.δ. 210/1973.
N.4639/2019 και N.4603/2019 - Tροποποιήσεις Αθλητικού Νόμου 2725/1999

Ν. 4603/2019  (ΦΕΚ Α΄ 48/14.03.2019)

 Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4639/19 (ΦΕΚ Α' 185/22.11.2019)

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen / Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4625/2019 - Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ A' 139/31.08.2019)

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 4

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2696/1999 (Α' 57) και του π.δ. 51/2012 (Α' 101)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α' 287) ή/και των άρθρων 217 και 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους νόμους αυτούς κυρώσεις.
Ν. 4624/2019 - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.8.2019)

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διαβάστε εδώ όλα τα σχετικά άρθρα.

Σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Διαβάστε εδώ τα άρθρα του Ν. 4622/2019 που καθορίζουν τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Τροποποιήσεις του νέου Π.Κ. και Κ.Π.Δ.

Διαβάστε εδώ τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νέου Π.Κ. και Κ.Π.Δ. που έγιναν με το Ν.4623/2019

Ν. 4640/2019 - Διατάξεις για το «Σπίτι του Παιδιού»

Ν.  4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30.11.2019)

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις  Άρθρο 35Διατάξεις για το «Σπίτι του Παιδιού»

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4635/2019 - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Ν. 4635/2019  (ΦΕΚ Α' 167/30.10.2019)

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Τα εγκλήματα περί την υπηρεσία

Διαβάστε εδώ την ομιλία του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Στέφανου Ζαρκαντζιά στην ΕΝΟΒΕ στις 8/2/2020 σχετικά με τα εγκλήματα περί την υπηρεσία.

Ν.4663/2020 - Τροποποίηση ΚΟΚ-Κατάληψη οδών διοδίων αυξημένο κόμιστρο ΔΧΕ ανέγκλητο σφετερισμού μεταφορικού έργου άλλου

Διαβάστε το Νόμο εδώ

Ν. 4673/2020 - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

Διαβάστε εδώ τις αλλαγές που έγιναν με τον Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α 52/11.3.2020) για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Ν. 4674/2020 - Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53/11.03.2020)

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 28

Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 344/1976 (Α' 143)

 

Το άρθρο 13 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 13

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

 

1. Για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

2. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, μη αφορώντα στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην πράξη βεβαιουμένου γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

3. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, από τον αρμόδιο ληξίαρχο, μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

Ν 4678-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν 2168-93 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ

Διαβάστε εδώ τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4678/2020

Ν. 4679/2020 - Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων

Διαβάστε εδώ τα άρθρα του Ν. 4679/2020 που ενσωματώνουν την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 περί Εμπορικών σημάτων

Ν. 4691/2020 - Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα

Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α' 108/09.06.2020)

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τις διατάξεις του Ν. 4691/2020 που αφορούν σε ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό του αγροτικού τομέα, ειδικά για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, περιπτώσεις φθοράς και μη συμμόρφωσης σήμανσης.

Ν. 4734/2020 - Τροποποίηση του ν. 4557/2018

Ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α' 196 - 8/10/2020)

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε εδώ το νόμο.