ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Ν. 4548/2018)

Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α 104/13.6.2018)
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

Αρθρο 177
Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο: 1. Εν γνώσει του συντάσσει ή εγκρίνει ανακριβείς ή παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ή τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλει να συντάξει, ή τις συντάσσει κατά παράβαση του νόμου ως προς το περιεχόμενό τους. Ποινή δεν επιβάλλεται σε περίπτωση επουσιωδών ελλείψεων, που δεν επηρεάζουν τη συνολική εικόνα των καταστάσεων. 2. Προβαίνει σε διανομή κερδών ή άλλων ωφελημάτων σε μετόχους της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο, που δεν προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ή χωρίς να έχουν συνταχθεί χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή με βάση χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εν γνώσει του είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ή συντάχθηκαν κατά παράβαση του νόμου. 3. Εν γνώσει του εξαγοράζει εξαγοράσιμες μετοχές, κατά παράβαση του άρθρου 39 ή προκαλεί την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών της ή τίτλων κτήσης μετοχών της ή μετοχών της μητρικής της ή τίτλων κτήσης μετοχών της μητρικής της, κατά παράβαση των άρθρων 48, 49, 52 ή 57 του παρόντος. 4. Χορηγεί προκαταβολή, δάνειο ή εγγύηση είτε επιβαρύνοντας την εταιρεία, με σκοπό να αποκτήσει τρίτος μετοχές αυτής, είτε επιβαρύνοντας θυγατρική της με σκοπό να αποκτήσει τρίτος μετοχές της μητρικής της, κατά παράβαση του άρθρου 51. 5. Εν γνώσει του συντάσσει αναληθή ή ελλιπή έκθεση διαχείρισης ή άλλη υποχρεωτική κατά το νόμο ετήσια έκθεση.

Αρθρο 178
Παραβάσεις ελεγκτών

Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών ή με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ ή και με τις δύο ποινές: 1. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυμης εταιρείας, ο οποίος θεωρεί οικονομική κατάσταση αυτή που εν γνώσει του έχει καταρτισθεί κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ως προς το περιεχόμενό τους. 2. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυμης εταιρείας ή ο διενεργών έκτακτο έλεγχο, ο οποίος παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας που έχει από το νόμο. Η ποινική δίωξη στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ασκείται μόνο με έγκληση της εταιρείας.

Αρθρο 179
Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας

Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών ή με χρηματική ποινή από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ: 1. Οποιος συνάπτει για λογαριασμό της εταιρείας σύμβαση, για την οποία απαιτείται προηγούμενη άδεια κατά το άρθρο 100, αν η άδεια δεν δόθηκε. Το αξιόποινο εξαλείφεται αν η άδεια δοθεί κατά το άρθρο 100 μετά τη σύναψη της σύμβασης. 2. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου το οποίο παραβιάζει την υποχρέωση πιστοποίησης καταβολής του κεφαλαίου μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 20 ή προβαίνει σε ψευδή πιστοποίηση της εν λόγω καταβολής. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο ορκωτός ελεγκτής ο οποίος προβαίνει σε ψευδή πιστοποίηση της εν λόγω καταβολής. 3. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παραλείπει να συντάξει ή συντάσσει εκπρόθεσμα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ή τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου ή την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή την πολιτική αποδοχών ή την έκθεση αποδοχών, που οφείλει να συντάξει, ή άλλη κατά το νόμο ετήσια έκθεση, που οφείλει να συντάξει. 4. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παραβιάζει την υποχρέωση αναπροσαρμογής του κεφαλαίου της εταιρείας, όταν τούτο επιβάλλεται από τον νόμο. 5. Οποιος παρακωλύει τη διενέργεια ελέγχου της εταιρείας από τους τακτικούς ελεγκτές ή τους ελεγκτές που έχουν ορισθεί για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου ή δεν παρέχει σε αυτούς τις πληροφορίες που οφείλει να παράσχει και οι οποίες του ζητούνται νομίμως.

Αρθρο 180
Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων

ιμωρείται με χρηματική ποινή από 5.000 μέχρι 15.000 ευρώ: 1. Οποιος παραλείπει να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων ή ομολογιούχων ή να συμπεριλάβει ορισμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη κατά παράβαση του παρόντος νόμου ή του προγράμματος έκδοσης ομολογιών. Αν η υποχρέωση σύγκλησης γενικής συνέλευσης ή προσθήκης θέματος στην ημερήσια διάταξη ανακύψει ύστερα από αίτηση μετόχου ή ομολογιούχου, η ποινική δίωξη ασκείται μόνο με έγκληση αυτού. 2. Οποιος εν γνώσει του μετέχει σε γενική συνέλευση μετόχων ή ομολογιούχων ή ψηφίζει χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό. 3. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παραβιάζει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 141. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο με έγκληση εκείνου που υπέβαλε το αίτημα παροχής πληροφοριών.

Αρθρο 189
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, β) το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Α 173), γ) τα άρθρα 1 έως 9 και το άρθρο 12 του ν. 3156/2003 (Α 157), με εξαίρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 2 και τα λοιπά άρθρα του νόμου που παραμένουν σε ισχύ, δ) το άρθρο 4 και η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 876/1979 (Α 48), ε) το π.δ. 30/1988 (Α 13

Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από συνοπτική διαδικασία - Συμπλήρωση του ν. 3852/2010 (Ν. 4555/2018)

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018)

 

Άρθρο 127

Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από συνοπτική διαδικασία - Συμπλήρωση του ν. 3852/2010

 

Στο ν. 3852/2010 μετά το άρθρο 234 προστίθεται άρθρο 235 ως εξής: «Άρθρο 235 Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία

1. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, καθώς και οι πρόεδροι των συνδέσμων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία της παραγράφου 6 του άρθρου 111 και της παραγράφου 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 2. Για τα πταίσματα ή πλημμελήματα των αιρετών της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 409 έως 413 και 417 έως 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν κάθε φορά.».

 

Άρθρο 132

Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

…. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 3852/2010 εφαρμόζονται για πράξεις που τελούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος

 

Ν 4512/2018: Εφαρμογή Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων  (ΦΕΚ Α' 5/17.01.18)

 

                                                                Άρθρο 339

 

                                           Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος

 

 

1. Με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ τιμωρείται όποιος με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους χρησιμοποιεί τον τίτλο του ιατρού χωρίς να έχει πτυχίο ιατρικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπού πανεπιστημίου.

 

2. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προβλεπόμενα προσόντα προς άσκηση της ιατρικής, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος είτε του ιδίου είτε τρίτου επιλαμβάνεται έστω και με την παρουσία ιατρού της διάγνωσης ή θεραπείας ασθενών είτε με προσωπικές ενέργειες είτε με προφορικές ή γραπτές συμβουλές είτε με αλληλογραφία, τοιχοκόλληση αγγελιών ή πάσης φύσεως δημοσιεύσεις θεωρείται ότι ασκεί παρανόμως την ιατρική και τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1.

 

2. Θεωρείται ως θεραπευτική επέμβαση και τιμωρείται με τις ίδιες ποινές της παρ. 1 κάθε πράξη, η οποία τελείται για αισθητικούς λόγους, όταν για αυτή χρησιμοποιούνται χειρουργικά μέσα ή μηχανήματα, τα οποία με φυσικούς ή χημικούς παράγοντες μπορούν να συντελέσουν στον καθορισμό διαγνώσεως ή εφαρμογή θεραπείας.

 

3. Με φυλάκιση μέχρις έξι (6) εβδομάδων και χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ τιμωρείται εκείνος, ο οποίος, ενώ είναι πτυχιούχος ιατρικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή άλλης ισότιμης Πανεπιστημιακής Σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, ασκεί την ιατρική χωρίς την απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του νόμου βεβαίωση ή ασκεί την ιατρική, ενώ η χορηγηθείσα σε αυτόν βεβαίωση ανακλήθηκε ή βρίσκεται υπό αναστολή ή αυτός είναι συνταξιούχος.

Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις (Ν.4571/2018)

Ν.4571/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις  {ΦΕΚ Τεύχος Α’ 186/30.10.2018)

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο από εδώ

Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν.3459?2006 (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά)

Στο ΦΕΚ 4838/30-11-2018 (τεύχος Β') δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Δ3γ/81508/24-10-2018 των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες.

Διαβάστε το ΦΕΚ από εδώ

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις (Ν. 4578/2018)

Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200/03.12.2018)

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.

 

Άρθρο 23

Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (Α' 292) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις παραπάνω υποθέσεις, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»
 2. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α' 170) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στις υποθέσεις της παραγράφου 1, όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.».

Άρθρο 26

Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Στον ν. 3996/2011 προστίθεται νέο άρθρο 20Α ως εξής:

Άρθρο 20Α

Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 229, 308 έως και 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Ειδικών Επιθεωρητών, των λοιπών Επιθεωρητών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΠΕ που διενεργούν ή συνδράμουν στη διενέργεια ελέγχων, τη συμφιλιωτική διαδικασία ή τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

Ν.4557/2018 - Κυρώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Διαβάστε το Νόμο εδώ

Τροποποίηση του άρθρου 137 του ν. 4537/2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4583 (ΦΕΚ Α 212/18.12.2018)

 

Άρθρο 94

Τροποποίηση του άρθρου 137 του ν. 4537/2018

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 (Α' 84) αναριθμείται σε περίπτωση α' της παραγράφου 2 και μετά από αυτή, προστίθεται περίπτωση β' ως εξής: «β. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις διενέργειας ελέγχου της τέως Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 142/2017, οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), ύστερα από απόφαση κατανομής ελέγχων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. Οι αρμοδιότητες των ελεγκτών συνίστανται: αα) στη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τη σχετική εντολή, ββ) στη σύνταξη της έκθεσης και γγ) στην υποβολή της έκθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα.».
 2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 διαγράφεται η φράση «, μόνο αν αυτές είναι ολοκληρωμένες ή ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και όχι αν εκκρεμεί η έκδοση εντολής ελέγχου».
 3. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παρ. 6 του άρθρου 137 του ν. 4537/2018, προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται από την αξιολόγηση της περίπτωσης αυτής οι υποθέσεις των οποίων ο έλεγχος εντέλλεται από εισαγγελική αρχή, για τις οποίες ο έλεγχος αυτός διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.».
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4587 (ΦΕΚ Α' 218/24/12/2018) Άρθρο 44

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4587 (ΦΕΚ Α' 218/24/12/2018)

Άρθρο 44

 1. Η ποινική δίωξη κατά των προσώπων που από τις 31.3.2016 διατέλεσαν ή διατελούν Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τις πράξεις μη καταβολής πάσης φύσεως οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, καθώς και για την πράξη του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Κατά των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεν επισπεύδονται πράξεις ή μέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόμο ή διασφαλιστικά μέτρα, καθώς και κάθε διαδικασία που κατατείνει στην είσπραξη των οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. Πράξεις ή μέτρα που έχουν επισπευσθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2.
 2. Η αναστολή της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας από το δικαστήριο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α'153).
 3. Με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας από το δικαστήριο, εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη εναντίον των προσώπων της παραγράφου 1 για αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στις πράξεις μη καταβολής των οφειλών της εταιρείας που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και αίρονται οι πράξεις ή τα μέτρα εκτέλεσης που έχουν επισπευσθεί εναντίον τους.
Ν.4600/2019 - Προστασία Ιατρικών Δεδομένων και Αντιποίηση Επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή

Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α 43/9.3.2019)

 

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών,

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4602/2019 - Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας,

Ν. 4602/2019       (ΦΕΚ Α' 45/09.03.2019)

 

Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας,

 

Άρθρο 12

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

 1. Όποιος ερευνά μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή εκτέλεσης δοκιμών άντλησης, ή εκμεταλλεύεται γεωθερμικό δυναμικό σε γεωθερμικά πεδία χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
 2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν.δ. 210/1973.
N.4639/2019 και N.4603/2019 - Tροποποιήσεις Αθλητικού Νόμου 2725/1999

Ν. 4603/2019  (ΦΕΚ Α΄ 48/14.03.2019)

 Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4639/19 (ΦΕΚ Α' 185/22.11.2019)

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen / Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4625/2019 - Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ A' 139/31.08.2019)

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 4

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2696/1999 (Α' 57) και του π.δ. 51/2012 (Α' 101)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α' 287) ή/και των άρθρων 217 και 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους νόμους αυτούς κυρώσεις.
Ν. 4624/2019 - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.8.2019)

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διαβάστε εδώ όλα τα σχετικά άρθρα.

Σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Διαβάστε εδώ τα άρθρα του Ν. 4622/2019 που καθορίζουν τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Τροποποιήσεις του νέου Π.Κ. και Κ.Π.Δ.

Διαβάστε εδώ τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νέου Π.Κ. και Κ.Π.Δ. που έγιναν με το Ν.4623/2019

Ν. 4640/2019 - Διατάξεις για το «Σπίτι του Παιδιού»

Ν.  4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30.11.2019)

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις  Άρθρο 35Διατάξεις για το «Σπίτι του Παιδιού»

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Ν. 4635/2019 - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Ν. 4635/2019  (ΦΕΚ Α' 167/30.10.2019)

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Τα εγκλήματα περί την υπηρεσία

Διαβάστε εδώ την ομιλία του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Στέφανου Ζαρκαντζιά στην ΕΝΟΒΕ στις 8/2/2020 σχετικά με τα εγκλήματα περί την υπηρεσία.

Ν.4663/2020 - Τροποποίηση ΚΟΚ-Κατάληψη οδών διοδίων αυξημένο κόμιστρο ΔΧΕ ανέγκλητο σφετερισμού μεταφορικού έργου άλλου

Διαβάστε το Νόμο εδώ

Ν. 4673/2020 - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

Διαβάστε εδώ τις αλλαγές που έγιναν με τον Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α 52/11.3.2020) για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Ν. 4674/2020 - Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53/11.03.2020)

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 28

Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 344/1976 (Α' 143)

 

Το άρθρο 13 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 13

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

 

1. Για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

2. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, μη αφορώντα στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην πράξη βεβαιουμένου γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

3. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, από τον αρμόδιο ληξίαρχο, μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

Ν 4678-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν 2168-93 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ

Διαβάστε εδώ τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4678/2020

Ν. 4679/2020 - Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων

Διαβάστε εδώ τα άρθρα του Ν. 4679/2020 που ενσωματώνουν την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 περί Εμπορικών σημάτων

Ν. 4691/2020 - Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα

Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α' 108/09.06.2020)

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

 

Διαβάστε εδώ τις διατάξεις του Ν. 4691/2020 που αφορούν σε ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό του αγροτικού τομέα, ειδικά για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, περιπτώσεις φθοράς και μη συμμόρφωσης σήμανσης.