ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 5026/2023 - Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Νόμος 5026/2023
(ΦΕΚ Α 45/28.2.2023) 
Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Διαβάστε εδώ το νόμο.

Ν. 5038/2023 - Κώδικας Μετανάστευσηs

Νόμος 5038/2023 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 81/1.04.2023

Κώδικας Μετανάστευσηs

βλ.ιδιως άρθρα 1-25, 135-142, 168, 177,178, 179

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

Ν. 5039/2023 - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑ ΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5039/2023  (ΦΕΚ Α' 83/3.4.2023)

Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και  των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήμα τος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθε σίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑ ΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 66 Επικίνδυνη οδήγηση Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Τροποποίηση άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 67 Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών Τροποποίηση άρθρου 291 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 68 Διακεκριμένη κλοπή Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 69 Αποδοχή και διάθεση προϊόντων επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών Τροποποίηση άρθρου 394Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 70 Προσαρμογές στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τροποποίηση άρθρων 4 και 39 ν. 4557/2018

Άρθρο 148 Είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων ή τη διατάραξη του αγώνα Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41ΣΤ και κατάργηση περ. α) παρ. 2 ν. 2725/1999

Άρθρο 149 Κωλύματα λόγω ποινικής παραπομπής ή καταδίκης Τροποποίηση περ. β), γ) και δ) παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2725/1999

Διαβάστε εδώ το νόμο

N. 4809/2021 - Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

NOMOΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4809/2021 (ΦΕΚ Α 102/19.6.2021)

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυ ση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντό πινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

βλ. ιδίως Άρθρα 13,1,4,15,16

Διαβάστε εδώ το νόμο

 

 

 

 

Ν. 4816/2021 - Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4816/2021            (ΦΕΚ Α' 118/09.07.2021)
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του
ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,19,21
Διαβάστε εδώ το νόμο.

Ν. 4830/2021 - Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς

Νόμος 4830/2021 (ΦΕΚ 169 - 18/9/2021)

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις

Άρθρα 1 -  47

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

N.4886/2022 - Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή

Ν. 4886/2022 ΦΕΚ Α 12/24.1.2022

Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή. Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

Άρθρα 42, 43, 45, 48, 53, 73

Διαβάστε εδώ το νόμο.

N.4890/2022 - Επείγουσες φορολογικές, τελω νειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες δια τάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

NOMOΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4890 ΦΕΚ Α 23/11.2.2022

Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες δια τάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14) και  λοιπές επείγουσες

Άρθρα 1,  8,  18

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

N.4919/2022 - Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορι- κού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

NOMOΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/7.4.2022)
Άρθρο 51
Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος αποκτά πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να είναι πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
 
2. Ο πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. που έχει απωλέσει την ιδιότητα του υπαλλήλου Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ή του συμβολαιογράφου και δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 6, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
 
3. Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 και 2, εάν είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον ή να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.
 
4. Όποιος υπαίτια δηλώνει ή καταχωρίζει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην e-Υ.Μ.Σ. τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Αν ο υπαίτιος του πρώτου εδαφίου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να προκαλέσει περιουσιακή ζημία σε άλλον ή να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.
 
5. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια εισαγγελική αρχή εφόσον διαπιστώσουν, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτου ελέγχου, ότι έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα των παρ. 1 έως 4. Τα αδικήματα των παρ. 1 έως 4 διώκονται αυτεπαγγέλτως.

N.4926/2022 - Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων.

NOMOΣ 4926.2022 (ΦΕΚ Α 82/20.4.2022)
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των  τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜO
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 19
Ποινικές Κυρώσεις
Πλοίαρχος ή κυβερνήτης ο οποίος: (α) συντάσσει, νοθεύει ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα, ή (β) συντάσσει, προσυπογράφει, αποδέχεται ή καταχωρίζει ηλεκτρονικά, όπου προβλέπεται, πλαστές, εικονικές ή ανακριβείς καταστάσεις επιβαινόντων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, τριών (3) ετών.

N.4921/2022 - Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

NOMOΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4921/2022 ΦΕΚ Α 75/18.4.2022

Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρα 65,    66,      67 (ποινικη κυρωση)

Διαβάστε εδώ τα άρθρα

N.4931/2022 - Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

NOMOΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4931/2022 ΦΕΚ Α 94/13.5.2022

Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

"Άρθρο 59

Μεταφορά του ασθενή κατά την διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας
Μετά από το άρθρο 96 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), περί της διαδικασίας εισαγωγής για ακούσια νοσηλεία, προστίθεται άρθρο 96Α ως εξής:

«Άρθρο 96Α Μεταφορά του ασθενή κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας

1. H μεταφορά του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή στη δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας, κατόπιν της παραγγελίας (διαταγής) του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, σύμφωνα με τις παρ.

4 και 5 του άρθρου 96, διενεργείται όπως η μεταφορά οποιουδήποτε άλλου ασθενή σε νοσοκομείο για εξέταση ή νοσηλεία υπό συνθήκες ασφάλειας και με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή.

2. Η εισαγγελική παραγγελία για τη μεταφορά του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή απευθύνεται τόσο προς Κοινοτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εντάσσεται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας του τόπου της κατοικίας ή της διαμονής του φερόμενου ως ασθενή, και μόνο όταν δεν υπάρχει τέτοια Μονάδα στον Τομέα Ψυχικής Υγείας του τόπου της κατοικίας ή της διαμονής του ασθενή, σε αντίστοιχη Μονάδα όμορου Τομέα, όσο και προς το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Για τους σκοπούς της έκδοσης της εισαγγελικής παραγγελίας, η αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Τομέων Ψυχικής Υγείας και, σε περίπτωση αδυναμίας, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κοινοποιεί, τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών και επικαιροποιεί, όταν είναι αναγκαίο, κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των Κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

3. Αμέσως μετά από την έκδοση της εισαγγελικής παραγγελίας, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, εκκινεί η διαδικασία της μεταφοράς του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή. Η διαδικασία της μεταφοράς, η οποία τελεί υπό τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του άρθρου 33 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161), εξελίσσεται ως εξής:

α) Αρχικά, πραγματοποιείται επίσκεψη στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή, από μικτό κλιμάκιο, το οποίο αποτελείται από έναν (1) ψυχίατρο, έναν (1) νοσηλευτή της Κοινοτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας της παρ. 2 και έναν (1) αστυνομικό.

β) Αμέσως μετά από την επίσκεψη του μικτού κλιμακίου, ακολουθεί η μεταφορά του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Η μεταφορά πραγματοποιείται με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα της Κοινοτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας της παρ. 2 και με τη συνοδεία του ψυχίατρου και του νοσηλευτή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η μεταφορά του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή πραγματοποιείται, και με την συνοδεία αστυνομικής δύναμης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και εφόσον ο ψυχίατρος με γραπτή βεβαίωση πιθανολογεί ότι θα απαιτηθεί, για την ασφάλεια του ασθενή ή τρίτων, η λήψη περιοριστικών μέτρων του ασθενή, προκειμένου για την αποφυγή επικείμενης αυτοκαταστροφικής ή ετεροκαταστροφικής συμπεριφοράς του, η οποία δεν μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλες τεχνικές αποκλιμάκωσης. Η Ελληνική Αστυνομία καλείται στη μεταφορά αποκλειστικά στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου.

γ) Σε κάθε περίπτωση, τόσο κατά την επίσκεψη όσο και κατά τη μεταφορά, μόνο ο αστυνομικός μπορεί να επιβάλει περιοριστικά μέτρα στον φερόμενο ως ψυχικά ασθενή, και μόνο κατ’ εξαίρεση, ως έσχατη λύση, όταν η εφαρμογή τους είναι το μόνο διαθέσιμο μέσο που μπορεί να αποτρέψει άμεση ή επικείμενη βλάβη στον ασθενή ή σε τρίτους.

δ) Η μεταφορά ολοκληρώνεται με την άφιξη στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Ο ψυχίατρος και ο νοσηλευτής που συμμετέχουν στη μεταφορά, παραμένουν στον χώρο της Μονάδας Ψυχικής Υγείας, έως ότου διασφαλιστεί η ασφαλής υποδοχή του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή.

4. Ο έλεγχος της εφαρμογής των παρ. 1 έως 3 πραγματοποιείται, πέραν των άλλων συναρμόδιων οργάνων και φορέων, και από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του άρθρου 2 του ν. 2716/1999.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας μεταφοράς, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας, ο τρόπος ελέγχου της διαδικασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

6. α) Μετά από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5 κοινοποιείται για πρώτη φορά ο κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των Κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που συντάσσεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.

β) Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, καθώς και μετά από την έκδοσή της, όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή της Κοινοτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας της παρ. 2 στη διαδικασία της μεταφοράς του φερόμενου ως ψυχικά ασθενή, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 3, η μεταφορά πραγματοποιείται με όχημα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και από κλιμάκιο δύο (2) αστυνομικών. Σε κάθε περίπτωση, για τη μεταφορά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την προστασία των δικαιωμάτων των φερόμενων ως ψυχικά ασθενών."
Άρθρο 62
Πρακτικές μεταστροφής
1. Για τις ανάγκες του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Πρακτικές μεταστροφής»: Κάθε μεταχείριση που αποσκοπεί να μεταβάλει ή να καταστείλει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου.

β) «Έκφραση φύλου»: Το σύνολο των χαρακτηριστικών που αφορούν στη συμπεριφορά, τρόπους, αναπαραστάσεις, που σχετίζονται με τον τρόπο που τοποθετείται και εκφράζει ένα πρόσωπο το φύλο του και γίνεται αυτό αντιληπτό από τον περίγυρό του.

γ) «Ταυτότητα φύλου»: Ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρήθηκε κατά τη γέννησή του.

δ) «Επαγγελματίας»: Κάθε πρόσωπο, το οποίο εφαρμόζει πρακτικές μεταστροφής έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

ε) «Ευάλωτα πρόσωπα»: Οι ανήλικοι ή ενήλικοι που τελούν σε δικαστική συμπαράσταση υπό την έννοια του Αστικού Κώδικα.

2. α) Απαγορεύεται η διενέργεια πρακτικών μεταστροφής σε ευάλωτα πρόσωπα.

β) Οποιοσδήποτε εφαρμόζει σε άλλους πρακτικές μεταστροφής πρέπει να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη ρητή συναίνεσή τους.

γ) Απαγορεύεται για τους επαγγελματίες η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσκληση, προβολή ή διαφήμιση πρακτικών μεταστροφής που διενεργούν τόσο οι ίδιοι όσο και άλλοι τρίτοι, επαγγελματίες ή μη.

3. Παραβίαση της παρ. 2, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή. Η επανειλημμένη τέλεση της ανωτέρω πράξης συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

N.4939/2022 - Yποδοχή, διεθνής προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4939/2022 ΦΕΚ Α 111/10.6.2022 

Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

Ιδίως άρθρα.63-66

Διαβάστε εδώ το νόμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο