ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4735/2020 - Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νόμος 4735/2020

Άρθρο 67

Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

  1. 1. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους.
Ν.4738/2020 - Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α 207/27.10.2020)

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

Τα εγκλήματα περί την υπηρεσία

Διαβάστε εδώ την ομιλία του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Στέφανου Ζαρκαντζιά στην ΕΝΟΒΕ στις 8/2/2020 σχετικά με τα εγκλήματα περί την υπηρεσία.

Ν.4663/2020 - Τροποποίηση ΚΟΚ-Κατάληψη οδών διοδίων αυξημένο κόμιστρο ΔΧΕ ανέγκλητο σφετερισμού μεταφορικού έργου άλλου

Διαβάστε το Νόμο εδώ

Ν. 4673/2020 - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

Διαβάστε εδώ τις αλλαγές που έγιναν με τον Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α 52/11.3.2020) για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Ν. 4674/2020 - Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53/11.03.2020)

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 28

Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 344/1976 (Α' 143)

 

Το άρθρο 13 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Άρθρο 13

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

 

1. Για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

2. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, μη αφορώντα στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην πράξη βεβαιουμένου γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

3. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, από τον αρμόδιο ληξίαρχο, μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

Ν 4678-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν 2168-93 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ

Διαβάστε εδώ τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4678/2020

Ν. 4679/2020 - Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων

Διαβάστε εδώ τα άρθρα του Ν. 4679/2020 που ενσωματώνουν την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 περί Εμπορικών σημάτων

Ν. 4691/2020 - Ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα

Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ Α' 108/09.06.2020)

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τις διατάξεις του Ν. 4691/2020 που αφορούν σε ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό του αγροτικού τομέα, ειδικά για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, περιπτώσεις φθοράς και μη συμμόρφωσης σήμανσης.

Ν. 4734/2020 - Τροποποίηση του ν. 4557/2018

Ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α' 196 - 8/10/2020)

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε εδώ το νόμο.

N. 4744/2020 - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά

NOMOΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4744 

ΦΕΚ Α 213/4-11-2020

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά και διατάξεις εφαρμογής

Διαβάστε εδώ το νόμο

 

 

 

 

Ν. 4745/2020 - Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 4745/2020

ΦΕΚ Α 214/6.11.2020

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ το νόμο.

Ν. 4753/2020 - διατάξεις για τη μείωση ενοικίων, τις επιταγές, την παράταση της δήλωσης πόθεν έσχες και άλλες σημαντικές διατάξεις

Νόμος 4753/2020

ΦΕΚ A 227/18.11.2020

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις

βλ.ιδιως 2,4,5,15,18,19,59,60,61,62

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

Ν. 4760/2020 - Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας

Νόμος 4760/2020

ΦΕΚ A 247/11.12.2020

Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο.

Ν. 4675/2020 - Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας

Νόμος 4675/2020 Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.

Βλ.ιδιως αρθρα 4 παρ.3Α.ii,iii, 18

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο

Ν. 4756/2020 - Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Νόμος 4756/2020 Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

Βλ.ιδιως 6,13,14,32 κλπ

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νόμο.

ΠΔ 106/2020 - Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.106/2020

Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

23.12.2020 Αριθμός Φύλλου 255

βλ. ιδίως άρθρα  5,  28παρ.2β,  29 παρ.2 στοιχ.η,θ, 39, 41-43, 45

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα.