ΚΩΔΙΚΕΣ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Έτος: 1951
ΦΕΚ: Α 182 19500817
Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1951
Θέματα
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Σχόλια
-Ο παρών κώδικας που κυρώθηκε με το Ν. 1493/1950 (ΦΕΚ Α΄ 182/17.8.1950) μεταγλωττίστηκε στη δημοτική με το ΠΔ 258/1986 (ΦΕΚ Α΄ 121/8.8.1986). -Σύμφωνα με τα άρθρα 3-5 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α΄ 203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου.

 

Κατεβάστε ολόκληρο τον κώδικα από εδώ: Κώδικας Ποιν.Δικονομίας

Ποινικός Κώδικας

Είδος: ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Έτος: 1951

Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1951

Τίτλος
Ποινικός Κώδικας

Σχόλια
Σύμφωνα με τα άρθρα 3 - 5 του ν. 2943 του 2001 (Α΄203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. ** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48/23.2.2005), ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι να ανακοινώνουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (βλ. οικεία σχόλια) για τα εγκλήματα των άρθρων 235 - 263Α, 216, 217, 218, 220, 222, 372, 375, 381, 382, 386, 386Α, 389, 390, 394 του παρόντος κώδικα, που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες, επίσης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.

 

Κατεβάστε ολόκληρο τον κώδικα από εδώ: Ποινικός Κώδικας