Ν. 4624/2019 – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημερωθείτε εδώ για τα νέα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο