Ν. 4625/2019 – Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ενημερωθείτε εδώ για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 2696/1999 (Α’ 57) και του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε ιατρούς που κρίνουν ικανούς υποψήφιους οδηγούς που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο