ΝΟΜΟΣ 4734/2020

Διαβάστε εδώ το Ν.4734/2020 ο οποίος τροποποιεί τον Ν.4557/2018 για την
πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και το άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334).

Μετάβαση στο περιεχόμενο