ΘΕΛΩ ΝΑ…

Θέλω να ζητήσω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου εκδίδεται  με την υποβολή αίτησης  (αίτηση έκδοσης ποινικού μητρώου) που κατατίθεται από τον ίδιο ενδιαφερόμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο, στο γραφείο 161 από τις 8.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. Απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας.  Η αίτηση κατατίθεται ατελώς. Η παραλαβή του αντίγραφου γίνεται μετά από δύο εργάσιμες ημέρες, από το ίδιο γραφείο τις ίδιες εργάσιμες ώρες.

Επίσης αντίγραφο Ποινικού Μητρώου μπορεί να εκδοθεί και με αίτηση σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ή τηλεφωνικά στον αριθμό 1502  ή για τους ταυτοποιημένους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Ποινικού Μητρώου    http://www.ncris.gov.gr

Κάθε πολίτης μπορεί να εγγραφεί και ως διαπιστευμένος χρήστης στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ΕΠΜ) στο portal www.ncris.gov.gr για να αιτείται και να παραλαμβάνει και εκτυπώνει  ηλεκτρονικά το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από τον υπολογιστή του, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας ΧΡΗΣΤΗ - ΠΟΛΙΤΗ σε αυτό το σύνδεσμο: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm/SERVICES/user_instructions

Έχετε υπ' όψιν σας ότι μετά τη δημιουργία διαδικτυακού προφίλ απαιτείται μια μοναδική αυτοπρόσωπη επίσκεψη σε Τμήμα Ποινικού Μητρώου οποιασδήποτε Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τη σχετική διαπίστευση/ταυτοποίηση του αιτούντος προκειμένου να ολοκληρωθεί και να ενεργοποιηθεί η εγγραφή.

Σε κάθε περίπτωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τμήμα μας στο 2313 311 161 ώστε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.

Θέλω να δηλώσω αλλαγή διεύθυνσης σε υπόθεση που είμαι κατηγορούμενος

Η αλλαγή διεύθυνσης δηλώνεται αυτοπρόσωπα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο, με την κατάθεση αίτησης στο γραφείο 128 τις εργάσιμες ώρες. Απαραίτηση η αναγραφή του αριθμού της υπόθεσης στην οποία αναφέρεστε ως κατηγορούμενος.  Για την αίτηση απαιτείται η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας και Μεγαρόσημο των 3,00 €.

Θέλω να ζητήσω την πνευματική λύση γάμου

Συνημμένα πρέπει να προσκομίσετε

Α. όταν πρόκειται για λύση γάμου με δικαστική απόφαση

  1. αίτηση νόμιμα χαρτοσημασμένη με Μεγαρόσημο 3.00 €  αίτηση πνευματικής λύσης
  2. την απόφαση του Πρωτοδικείου που απαγγέλλει τη λύση του γάμου
  3. το πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της παραπάνω απόφασης
  4. την έκθεση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί παραίτησής από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της παραπάνω απόφασης

Β. όταν πρόκειται για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη

  1. αίτηση νόμιμα χαρτοσημασμένη με Μεγαρόσημο 3,00 €αίτηση πνευματικής λύσης γάμου
  2. τη συμβολαιογραφική πράξη
Θέλω να εγγραφώ στους καταλόγους διερμηνέων, πραγματογνωμόνων

Η εγγραφή στους καταλόγους διερμηνέων ή πραγματογνωμόνων γίνεται με την κατάθεση αίτησης, χαρτοσημασμένης με Μεγαρόσημο 3,00 € και την προσκόμιση αντιγράφου πτυχίου στο γραφείο 136. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 231 331 1136

Θέλω να πληροφορηθώ την πορεία της μήνυσής μου

Πληροφορίες δίνονται στους άμεσα ενδιαφερόμενους ή σε νόμιμα εκπροσωπούμενους τρίτους στο γραφείο 141 από τις 08.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ.

Αν γνωρίζετε τον αριθμό της μήνυσης (Α.Β.Μ.) ή τον αριθμό πρωτοκόλλου, με το οποίο διαβιβάσθηκε η μήνυση στην Εισαγγελία, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τις οθόνες αφής που βρίσκονται απέναντι από το γραφείο 140 και 141  όλες τις εργάσιμες ώρες

Θέλω να εκδώσω πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος μου δικαστική απόφαση

Το πιστοποιητικό εκδίδεται με αίτηση έκδοση πιστοποιητικού μη δίωξης ως φυγόποινου, νόμιμα χαρτοσημασμένης με μεγαρόσημο των 3,00 € που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο, στο γραφείο 146.

Απαραίτητο δικαιολογητικό το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Το πιστοποιητικό χαρτοσημαίνεται με Μεγαρόσημο 2,00 €, το οποίο συνοδεύει την αίτηση.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 231 331 1146.

Θέλω να ζητήσω συγχώνευση των ποινών που μου έχουν επιβληθεί

Θα πρέπει να καταθέσετε σχετική αίτηση (συγχώνευση ποινών) στο γραφείο 143, νόμιμα χαρτοσημασμένη, προσκομίζοντας αποσπάσματα των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 31143

Θέλω να μετατρέψω την ποινή που μου επιβλήθηκε σε παροχή κοινωφελούς εργασίας

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου για τη μετατροπή της ποινής σε παροχής κοινωφελούς εργασίας μπορείτε να υποβάλλετε σχετική αίτηση (παροχή κοινωφελούς εργασίας) στο γραφείο 145 νόμιμα χαρτοσημασμένη με Μεγαρόσημο των 3,00 €.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 231 331 1145

Οι φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας αναγράφονται στην αριθμ. 27143/2.8.2016 (Φ.Ε.Κ. 2904/13.9.2016 τ.Β΄) Απόφαση

Θέλω να πάρω αντίγραφα από υπόθεση που με αφορά

Εφόσον γνωρίζετε τον αριθμό της υπόθεσης,  το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και είσαστε άμεσα ενδιαφερόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος μπορείτε να υποβάλλετε σχετική αίτηση (πατήστε εδώ) νόμιμα χαρτοσημασμένη με Μεγαρόσημο 3,00 €, στο γραφείο που βρίσκεται η υπόθεση.

Θέλω να ζητήσω αναστολή της εκτέλεσης ποινής που μου επιβλήθηκε με απόφαση

Εφόσον δε λάβατε γνώση της κλήτευσης και δεν κρίνεστε ύποπτος φυγής μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της εκτέλεσης απόφασης κατά της οποίας έχετε ήδη ασκήσει έφεση υποβάλλοντας σχετική αίτηση αναστολή εκτέλεσης ποινής λόγω έφεσης νόμιμα χαρτοσημασμένης στα γραφεία 144 ή 146

Θέλω να ζητήσω αναβολή της εκτέλεσης ποινής που μου επιβλήθηκε με απόφαση

Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις μπορείτε να ζητήσετε την αναβολή εκτέλεσης ποινής που σας επιβλήθηκε με απόφαση υποβάλλοντας σχετική αίτηση,αναβολή εκτέλεσης ποινής νόμιμα χαρτοσημασμένη, στα γραφεία 144, 145, 146 και 147

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 231 331 1145

Θέλω να ενημερωθώ για δικαστήριο που έχω κληθεί να καταθέσω αλλά έχω χάσει την κλήση/κλητήριο θέσπισμα.

Εφόσον γνωρίζετε το όνομα του κατηγορουμένου απευθυνθείτε στο γραφείο 141 για να ενημερωθείτε για το Δικαστήριο και την ημερομηνία της δικάσιμου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο