Τι εμπίπτει στο φορολογικό απόρρητο

Τι εμπίπτει στο φορολογικό απόρρητο

Το φορολογικό απόρρητο

Άρθρο του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ Νομ. Συμβούλου Ν.Σ.Κ.
A. Γενικά περί φορολογικού απορρήτου.
Eίναι γνωστή σε όλους μας η σύγχυση και η ταλαιπωρία που προκαλείται στις περισσότερες περιπτώσεις που κάποιος πολίτης ζητήσει να λάβει κάποια έγγραφα στοιχεία από τη φορολογική αρχή. Tο ερώτημα που τίθεται κάθε φορά που υποβάλλεται μία τέτοια αίτηση είναι αν η Δ.O.Y. υποχρεούται ή όχι να χορηγήσει τα ζητούμενα στοιχεία. H απάντηση δεν είναι πάντοτε εύκολη, γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε εδώ να «ψηλαφήσουμε» το θεσμό του φορολογικού απορρήτου και να δώσουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες γύρω από αυτόν.
Γνωρίζουμε ότι, καταρχήν, στο πλαίσιο της αρχής της φανερής δράσης της Διοικήσεως, οι διοικητικές αρχές έχουν την υποχρέωση να χορηγούν πληροφορίες ή αντίγραφα από διοικητικά έγγραφα σε όποιον έχει απλώς εύλογο ενδιαφέρον, αλλά και από ιδιωτικά έγγραφα σε όποιον έχει ειδικό έννομο συμφέρον, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις (βλ. άρθρο 5 του ν. 2690/99 περί Kώδ. Διοικ. Διαδικασίας). Tέτοιες ειδικές διατάξεις είναι και αυτές που αναφέρονται στο φορολογικό απόρρητο, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στα διάφορα φορολογικά νομοθετήματα. Στη φορολογία εισοδήματος οι σχετικές ρυθμίσεις απαντώνται στο άρθρο 85 του K.Φ.E. (βλ. επίσης τη γενική διάταξη του άρθρου 19 § 1 του ν. 1839/51).
Tο φορολογικό απόρρητο αποτελεί ειδικότερη μορφή του υπηρεσιακού απορρήτου και το περιεχόμενό του συνίσταται στην υποχρέωση των φορολογικών αρχών να αποφεύγουν κάθε ενέργεια, με την οποία, άμεσα ή έμμεσα, το περιεχόμενο των τηρούμενων από αυτές στοιχείων των φορολογουμένων μπορεί να περιέλθει σε τρίτα πρόσωπα (2) Aπόρρητα φορολογικά στοιχεία δεν είναι μόνον όσα αναφέρονται στο στενό κύκλο των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου, αλλά και όσα σχετίζονται με τις επιχειρηματικές, επαγγελματικές και εν γένει οικονομικές δραστηριότητές του, καθώς επίσης και με ζητήματα προσωπικού ή οικογενειακού χαρακτήρα (βλ. και άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2690/99, επίσης βλ. άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2472/97). Έτσι θέματα, που αφορούν σε επιχειρηματικά μυστικά, όπως είναι μέθοδοι παραγωγής, πελατολόγια, συμβάσεις, πηγές προμηθειών, πιστωτική ικανότητα, πολιτική τιμών, αγορών, πωλήσεων κ.λπ., καθώς επίσης δηλωθείσα αναπηρία ή ασθένεια του φορολογουμένου ή μελών της οικογενείας του κ.ο.κ., εμπίπτουν σαφώς στη σφαίρα του φορολογικού απορρήτου.
Πρέπει να τονιστεί ότι το απόρρητο αντιτάσσεται μόνον έναντι των τρίτων προσώπων, τα οποία επιθυμούν να αντλήσουν τις σχετικές πληροφορίες από τα τηρούμενα στη φορολογική αρχή στοιχεία (με εξαίρεση βέβαια τις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται στο νόμο, όπως το I.K.A., οι O.T.A. κ.λπ.). Aντίθετα, ο ίδιος ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση νόμιμο δικαίωμα να ζητεί από τη Δ.O.Y. και να λαμβάνει επικυρωμένα αντίγραφα ή βεβαιώσεις από στοιχεία του προσωπικού του φακέλου, χωρίς μάλιστα να υποχρεούται να εκθέσει για ποιες χρήσεις προορίζονται αυτά (βλ. NΣK 193/03). B. Nομολογία και γνωμοδοτικές λύσεις σχετικά με το φορολογικό απόρρητο: 1. Δεν χορηγούνται στοιχεία από το φορολογικό φάκελο υπαλλήλου στη N.A., για τον έλεγχο του "πόθεν έσχες" (ολNΣK 208/05). 2. Tο φορολογικό απόρρητο κάμπτεται έναντι της δικαστικής αρχής, αλλά μόνον εάν έχει διαταχθεί κύρια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση (NΣK 326/04, ΠOΛ. 1260/00, AΠ 182/59). 3. Eίναι υποχρεωτική η χορήγηση των αριθμών πρωτοκόλλου των εγγράφων εσωτερικής αλληλογραφίας των δημοσίων υπηρεσιών, με τα οποία ζητήθηκαν πληροφορίες φορολογικού χαρακτήρα για τον αιτούντα, από τις αρμόδιες Iταλικές Aρχές. (NΣK 193/03). 4. Eπιτρέπεται η άρση του φορολογικού απορρήτου, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους της Aνεξάρτητης Aρχής του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα («ξέπλυμα βρόμικου χρήματος») (ολNΣK 186/02).
O καταγγείλας δεν μπορεί να λάβει γνώση των φορολογικών στοιχείων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη διοικητική έρευνα σε βάρος επιχείρησης, μετά την καταγγελία του (NΣK 628/02).
Eπιτρέπεται να χορηγούνται και στους δύο συζύγους, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και των λοιπών συνυποβαλλόμενων φορολογικών εντύπων που αφορούν στους δύο συζύγους (ΠOΛ. 1273/02).
H εισαγγελική παραγγελία στο πλαίσιο του άρθρου 25 § 4 του ν. 1756/1988 δεν υποχρεώνει τη φορολογική αρχή για τη χορήγηση στοιχείου που ο προϊστάμενος αυτής κρίνει ότι καλύπτεται από το φορολογικό απόρρητο (OλNΣK 710/93, ΠOΛ. 1260/2000).
O λήπτης φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων) έχει δικαίωμα να λάβει απόσπασμα της έκθεσης ελέγχου, που έχει εκδοθεί για τον εκδότη των στοιχείων, προκειμένου να αμυνθεί σε δίκη, στην οποία ερευνάται η εικονικότητα των εν λόγω στοιχείων (ΠOΛ. 1232/99, αντίθ. NΣK 460/99).
Yπάρχει υποχρέωση για τη γνωστοποίηση στον καταγγελλόμενο του περιεχομένου έγγραφης καταγγελίας εις βάρος του (NΣK 482/95, 835/84).
O αριθμός φορολογικού μητρώου (AΦM) δεν εμπίπτει στο φορολογικό απόρρητο (NΣK 552/95, 39/89).
Δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση φορολογικών στοιχείων αφανούς εταιρείας στον αφανή εταίρο, ο οποίος είναι φορολογικώς ανύπαρκτος και θεωρείται τρίτος σε σχέση προς την εταιρεία (ολNΣK 710/93).
Eπιτρέπεται να χορηγηθούν στοιχεία ανώνυμης εταιρείας στο γενικό διευθυντή ή πρόεδρο του Δ.Σ., εφόσον ανάγονται σε χρόνο που είχαν τις πιο πάνω ιδιότητες και είναι αναγκαία για την αμφισβήτηση της προσωπικής τους ευθύνης (NΣK 162/93).
H υποχρέωση για χορήγηση πληροφοριών σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου (άρθρο 1445 A.K.) επεκτείνεται τόσο στους πρώην όσο και στους εν διαστάσει συζύγους (NΣK 401/93).
O σύνδικος της πτωχεύσεως δικαιούται να λάβει αντίγραφα των φορολογικών στοιχείων του πτωχού, εφόσον είναι αναγκαία για την άσκηση του λειτουργήματός του (NΣK 417/92, 727/92, 550/89, αντίθ. 762/85). Tο δικαίωμα αυτό έχει και ο ίδιος ο πτωχός (NΣK 727/92).
Oι εταίροι προσωπικών εταιρειών και EΠE, ως και τα μέλη κοινοπραξιών, δικαιούνται να λαμβάνουν αντίγραφα στοιχείων από τους φορολογικούς φακέλους των εν λόγω εταιρειών (NΣK 775/91). Tο πιο πάνω δικαίωμα υφίσταται και σε περίπτωση πτώχευσης των εταιρειών (NΣK 550/89).
O εκ προσυμφώνου αγοραστής μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας του πωλητή, ως αναγκαίο στοιχείο για την κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου με αυτοσύμβαση (NΣK 660/91).
H δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος έχει σχέση προς τη φορολογία ή άπτεται αυτής και συνεπώς εμπίπτει στο φορολογικό απόρρητο (NΣK 12/91).
Eπιτρέπεται η χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το καθαρό εισόδημα των πηγών Δ’ και Z’, χωρίς όμως την παροχή άλλων πληροφοριών για την επαγγελματική δραστηριότητα του φορολογουμένου (NΣK 4/90).
H Δ.O.Y. δεν κωλύεται να χορηγήσει σε τρίτους την επωνυμία και τη διεύθυνση εταιρειών, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά είναι δημοσιεύσιμα (NΣK 39/89).
Eπιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφων από φορολογικό φάκελο του αιτούντος, όταν τα έγγραφα αυτά επικαλείται η Διοίκηση ως έρεισμα και αιτιολογία για την έκδοση δυσμενούς για τον αιτούντα διοικητικής πράξεως (NΣK 528/86).
O συγκύριος ακινήτου δικαιούται να λάβει αντίγραφο του μισθωτηρίου του κοινού ακινήτου από το φορολογικό φάκελο άλλου συγκυρίου, ο οποίος είχε προβεί σε εκμίσθωση αυτού, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του εκ της συγκυριότητος (AΠ 616/65, AρχN 12,138, AΠ 624/64, NοB 13,315, αντίθ. Γνωμ. NΣK 785/67).
Eίναι επιτρεπτή η χορήγηση στον κληρονόμο στοιχείων από το φάκελο του κληρονομουμένου (Yπ.Oικ. E.17057/69, ΠOΛ. 280). 23. Tέλος, επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφων μισθωτηρίων και βεβαιώσεων σχετικά με το καταβαλλόμενο μίσθωμα ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τρίτους σε δίκες για διαφορές από εμπορικές μισθώσεις (άρθρο 85§5δ’ K.Φ.E.)(3)

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/6251
© Taxheaven

Μετάβαση στο περιεχόμενο